Câu 44 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương:

a. \(2x < 3 \Leftrightarrow 3x < 4,5\)

b. \(x - 5 < 12 \Leftrightarrow x + 5 < 22\)

c. \( - 3x < 9 \Leftrightarrow 6x >  - 18\)

Giải:

a. Nhân hai vế của bất phương trình \(2x < 3\) với 1,5

b. Cộng hai vế của bất phương trình x – 5 < 12 với 10

c. Nhân hai vế của bất phương trình – 3x < 9 với -2

Các bài cùng chủ đề