Câu 46 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm.

Tính: a. Diện tích hình thoi

b. Độ dài cạnh hình thoi

c. Độ dài đường cao hình thoi

Giải:                                                                            

a. \({S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.12.16 = 96\) (cm2)

b.Trong tam giác vuông OAB ta có:

\(\eqalign{  & A{B^2} = O{A^2} + O{B^2} = {\left( {{{AC} \over 2}} \right)^2} + {\left( {{{BD} \over 2}} \right)^2}  \cr  &  = {6^2} + {8^2} = 100  \cr  & AB = 10(cm) \cr} \)

c. Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD)

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AH.CD  \cr  &  \Rightarrow AH = {{{S_{ABCD}}} \over {CD}} = {{96} \over {10}} = 9,6(cm) \cr} \)

Các bài cùng chủ đề