Câu 46 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

a. \({{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)

b. \({8 \over {x + 2004}}\)

c. \({{4x} \over {3x - 7}}\)

d. \({{{x^2}} \over {x + z}}\)

Giải:

a. Phân thức : \({{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)xác định với mọi \(x \in R\)

b. Phân thức : \({8 \over {x + 2004}}\)xác định khi \(x + 2004 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2004\)

c. Phân thức : \({{4x} \over {3x - 7}}\)xác định khi \(3x - 7 \ne 0 \Rightarrow x \ne {7 \over 3}\)

d. Phân thức : \({{{x^2}} \over {x + z}}\)xác định khi \(x + z \ne 0 \Rightarrow x \ne  - z\)