Câu 46 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:

a. \(2x - 4 < 0\)

b. \(3x + 9 > 0\)

c. \( - x + 3 < 0\)

d. \( - 3x + 12 > 0\)

Giải:

a. Ta có:

\(2x - 4 < 0 \Leftrightarrow 2x < 4 \Leftrightarrow x < 2\)

 

b. Ta có:

\(3x + 9 > 0 \Leftrightarrow 3x >  - 9 \Leftrightarrow x >  - 3\)

 

c. Ta có:

\( - x + 3 < 0 \Leftrightarrow  - x <  - 3 \Leftrightarrow x > 3\)

 

d. Ta có:

\( - 3x + 12 > 0 \Leftrightarrow  - 3x >  - 12 \Leftrightarrow x < 4\)

Các bài cùng chủ đề