Câu 47 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189)

Giải:                                                                      

Chia đa giác ABCDE thành ∆ ABE và hình thang vuông BEDC.

Kẻ AH ⊥ BE. Dùng thước chia khoảng đo độ dài : BE, DE, CD, AH.

\({S_{ABCDE}} = {S_{ABE}} + {S_{BEDC}}\)

Các bài cùng chủ đề