Câu 47 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \(3x + 2 > 8\)

b. \(4x - 5 < 7\)

c. \( - 2x + 1 < 7\)

d. \(13 - 3x >  - 2\)

Giải:

a. Ta có:

\(3x + 2 > 8 \Leftrightarrow 3x > 8 - 2 \Leftrightarrow 3x > 6 \Leftrightarrow x > 2\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 2} \right\}\)

b. Ta có:

\(4x - 5 < 7 \Leftrightarrow 4x < 7 + 5 \Leftrightarrow 4x < 12 \Leftrightarrow x < 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 3} \right\}\)

c. Ta có:

\( - 2x + 1 < 7 \Leftrightarrow  - 2x < 7 - 1 \Leftrightarrow  - 2x < 6 \Leftrightarrow x >  - 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x >  - 3} \right\}\)

d. Ta có:

\(13 - 3x >  - 2 \Leftrightarrow  - 3x >  - 2 - 13 \Leftrightarrow  - 3x >  - 15 \Leftrightarrow x < 5\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 5} \right\}\)

 

 

 

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề