Câu 47 trang 95 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng  theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.

Giải:

(hình 33 trang 95 sbt)

 

- ∆ ABC đồng dạng ∆ HBA

Hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh B chung.

- ∆ ABC đồng dạng ∆ HAC

Hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh C chung.

- ∆ ABC đồng dạng ∆ NMC

Hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh C chung.

- ∆ HAC đồng dạng ∆ NMC

Hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh C chung.

- ∆ HAC đồng dạng ∆ HBA

Hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HBA} = \widehat {HAC}\)

- ∆ HAB đồng dạng ∆ NCM

Hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HAB} = \widehat {NCM}\)

Các bài cùng chủ đề