Câu 48 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất, biết rằng số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp hai lần số gói kẹo còn lại trong thùng thứ hai ?

Giải:

Gọi a (gói) (a ∈ N*, a < 60) là số gói kẹo lấy ra ở thùng thứ nhất.

Số gói kẹo lấy ra ở thùng thứ hai là 3a

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ nhất là 60 – a

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ hai là 80 – 3a

Vì số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp hai lần số gói kẹo trong thùng thứ hai nên ta có phương trình:

\(\eqalign{  & 60 - a = 2\left( {80 - 3a} \right) \Leftrightarrow 60 - a = 160 - 6a  \cr  &  \Leftrightarrow  - a + 6a = 160 - 60 \Leftrightarrow 5a = 100 \cr} \)

\( \Leftrightarrow a = 20\) (thỏa mãn)

Vậy số gói kẹo lấy ra ở thùng thứ nhất là 20 gói.

Các bài cùng chủ đề