Câu 48 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \({3 \over 2}x <  - 9\)

b. \(5 + {2 \over 3}x > 3\)

c. \(2x + {4 \over 5} > {9 \over 5}\)

d. \(6 - {3 \over 5}x < 4\)

Giải:

a. Ta có:

\({3 \over 2}x <  - 9 \Leftrightarrow {3 \over 2}x.{2 \over 3} <  - 9.{2 \over 3} \Leftrightarrow x <  - 6\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x <  - 6} \right\}\)

b. Ta có:

\(5 + {2 \over 3}x > 3 \Leftrightarrow {2 \over 3}x > 3 - 5 \Leftrightarrow {2 \over 3}x.{3 \over 2} >  - 2.{3 \over 2} \Leftrightarrow x >  - 3\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x >  - 3} \right\}\)

c. Ta có:

\(2x + {4 \over 5} > {9 \over 5} \Leftrightarrow 2x > {9 \over 5} - {4 \over 5} \Leftrightarrow 2x > 1 \Leftrightarrow x > {1 \over 2}\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > {1 \over 2}} \right\}\)

d. Ta có:

\(6 - {3 \over 5}x < 4 \Leftrightarrow  - {3 \over 5}x < 4 - 6 \Leftrightarrow  - {3 \over 5}x.\left( { - {5 \over 3}} \right) > \left( { - 2} \right).\left( { - {5 \over 3}} \right) \Leftrightarrow x > {{10} \over 3}\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > {{10} \over 3}} \right\}\)

Các bài cùng chủ đề