Câu 49 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị m2 ).

Giải:                                                                   

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AD.AB = \left( {20 + 40} \right).\left( {40 + 10 + 35} \right) = 5100({m^2})  \cr  & {S_I} = {1 \over 2}.40.20 = 400({m^2})  \cr  & {S_{II}} = {1 \over 2}.10.20 = 100({m^2})  \cr  & {S_{III}} = {1 \over 2}\left( {20 + 35} \right).35 = 962,5({m^2})  \cr  & {S_{IV}} = {1 \over 2}.15.50 = 375({m^2})  \cr  & {S_V} = {1 \over 2}\left( {15 + 40} \right).15 = 412,5({m^2}) \cr} \)

Diện tích phần gạch sọc :

S = 5100 – ( 400 + 100 + 962,5 + 375 + 412,5) = 2850 (m2)

Các bài cùng chủ đề