Câu 49 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \(7x - 2,2 < 0,6\)

b. \(1,5 > 2,3 - 4x\)

Giải:

a. Ta có:

\(7x - 2,2 < 0,6 \Leftrightarrow 7x < 0,6 + 2,2 \Leftrightarrow 7x < 2,8 \Leftrightarrow x < 0,4\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 0,4} \right\}\)

b. Ta có:

\(1,5 > 2,3 - 4x \Leftrightarrow 4x > 2,3 - 1,5 \Leftrightarrow 4x > 0,8 \Leftrightarrow x > 0,2\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x > 0,2} \right\}\)

Các bài cùng chủ đề