Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cộng hai phân thức\({{x + 3} \over {2x - 1}} + {{4 - x} \over {1 - 2x}}\).

Phương án nào sau đây là đúng ?

A. \({7 \over {2x - 1}}\)

B. \({7 \over {1 - 2x}}\)

C.  1

D. – 1

Giải:

Chọn C. 1

Các bài cùng chủ đề