Câu 5.1 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? hãy đánh dấu gạch chéo vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau:

Trường hợp

Đúng

Sai

a. 1,5cm, 2cm, 3cm và 4,5cm, 6cm, 9cm.

 

 

b. 2,5cm, 4cm, 5cm và 5cm, 12cm, 8cm.

 

 

c. 3,5cm, 6cm, 7cm và 15cm, 12cm, 7cm.

 

 

d. 2cm, 5cm, 6,5cm và 13cm, 10cm, 4cm.

 

 

Giải:

a. Đúng

b. Sai

c. Sai

d. Đúng

Các bài cùng chủ đề