Câu 5 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.

Giải:

Áp dụng công thức tính số đo mỗi góc của đa giác đều có n cạnh bằng \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)

- Đa giác đều 8 cạnh ⇒ n = 8, số đo mỗi góc là : \({{\left( {8 - 2} \right){{.180}^0}} \over 8} = {135^0}\)

- Đa giác đều 10 cạnh ⇒ n = 10, số đo mỗi góc là : \({{\left( {10 - 2} \right){{.180}^0}} \over {10}} = {144^0}\)

- Đa giác đều 12 cạnh ⇒ n = 12, số đo mỗi góc là : \({{\left( {12 - 2} \right){{.180}^0}} \over {12}} = {150^0}\)

Các bài cùng chủ đề