Câu 5 trang 80 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có \(\widehat A = {65^0},\widehat B = {117^0},\widehat C = {71^0}\). Tính số đo góc ngoài tại định D

Giải:

Trong tứ giác ABCD ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)

(tổng các góc trong tứ giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat D = {360^0} - \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat C} \right) \cr
& = {360^0} - \left( {{{65}^0} + {{117}^0} + {{71}^0}} \right) = {107^0} \cr} \)

\(\widehat D + \widehat {{D_1}} = {180^0}\) (2 góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {{D_1}} = {180^0} - \widehat D = {180^0} - {107^0} = {73^0}\) 

Các bài cùng chủ đề