Câu 50 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị m2)

Giải:                                                                          

\(\eqalign{  & {S_I} = {1 \over 2}.41.30 = 615({m^2})  \cr  & {S_{II}} = {1 \over 2}.\left( {30 + 20} \right).50 = 1250({m^2})  \cr  & {S_{III}} = {1 \over 2}.20.19 = 190({m^2})  \cr  & {S_{IV}} = {1 \over 2}.19.56 = 532({m^2})  \cr  & {S_V} = {1 \over 2}.\left( {19 + 16} \right).34 = 595({m^2})  \cr  & {S_{VI}} = {1 \over 2}.16.20 = 160({m^2})  \cr  & S = {S_I} + {S_{II}} + {S_{III}} + {S_{IV}} + {S_V} + {S_{VI}}  \cr  &  = \left( {615 + 1250 + 190 + 532 + 595 + 160} \right) = 3342({m^2}) \cr} \)

Các bài cùng chủ đề