Câu 51 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ?

Giải:

Gọi x là số học sinh tốp trồng cây. Điều kiện: x ∈ N*, 8 < x < 40.

Số học sinh thuộc tốp làm vệ sinh là x – 8

Tổng số học sinh toàn lớp là 40 nên ta có phương trình:

\(x + \left( {x - 8} \right) = 40 \Leftrightarrow x + x = 40 + 8 \Leftrightarrow 2x = 48\)

 (thỏa)

Vậy số học sinh thuộc tốp trồng cây là 24 (học sinh)

Các bài cùng chủ đề