Câu 52 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

Giải:

Gọi x là số tuổi của Bình. Điều kiện : x ∈ N*

Số tuổi của ông Bình là x + 58

Cộng số tuổi của bố bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông nên ta có:

\(\left( {x + 58} \right) - 2x = 58 - x\)

Số tuổi của ba người bằng 130 nên ta có:

\(\eqalign{  & x + \left( {x + 58} \right) + \left( {58 - x} \right) = 130 \Leftrightarrow x + x + 58 + 58 - x = 130  \cr  &  \Leftrightarrow x \Leftrightarrow 130 - 58 - 58 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 14\) (thỏa)

Vậy Bình 14 tuổi.

 

 

 

 

Các bài cùng chủ đề