Câu 52 trang 166 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC

a. Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và C

b. Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’ ?

Giải:                                                                       

a. \({S_{ABC}} = {{BB'.AC} \over 2} = {{CC'.AB} \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow BB'.AC = CC'.AB  \cr  &  \Rightarrow {{BB'} \over {CC'}} = {{AB} \over {AC}} \cr} \)

b. Nếu AB < AC \( \Rightarrow {{AB} \over {AC}} < 1\)

\( \Rightarrow {{BB'} \over {CC'}} < 1 \Rightarrow BB' < CC'\)

Các bài cùng chủ đề