Câu 6.2 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD, với diện tích S và AB = a, AD = b. Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính theo a, b và S diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho.

Giải:                                                                           

Hình đa giác đó gồm hình bình hành ABCD, hình vuông ABMN, BHGC, CFED, DKJA.

\(\eqalign{  & {S_{ABMN}} = {S_{CDEF}} = {a^2}  \cr  & {S_{BHGC}} = {S_{DKJA}} = {b^2} \cr} \)

Diện tích đa giác bằng :

\(\eqalign{  & {S_{ABMN}} = {S_{CDEF}} = {a^2}  \cr  & {S_{BHGC}} = {S_{DKJA}} = {b^2} \cr} \)

Các bài cùng chủ đề