Câu 7.2 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép nhân :

\({1 \over {1 - x}}.{1 \over {1 + x}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}\)

Giải: 

\({1 \over {1 - x}}.{1 \over {1 + x}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}\)

\(\eqalign{  &  = {1 \over {1 - {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 - {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 - {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 - {x^{16}}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}} = {1 \over {1 - {x^{32}}}} \cr} \)

Các bài cùng chủ đề