Câu 7 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai:

a. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia.

b. Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung.

 

Giải:

(hình 101 trang 133 sbt)

a. Ta có: AD // BC, đường thẳng AD1 cắt AD nhưng nó không cắt BC.

Vậy mệnh đề a sai.

b. Hai đường thẳng AA1 và BC không có điểm chung nhưng chúng không song song

Vậy mệnh đề b sai.

Các bài cùng chủ đề