Câu 7 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

Giải:

Áp dụng công thức tính ở bài 6.

Đa giác có 8 cạnh, số đường chéo là : \({{8\left( {8 - 3} \right)} \over 2} = 20\)  đường chéo

Đa giác có 10 cạnh, số đường chéo là : \({{10\left( {10 - 3} \right)} \over 2} = 35\)  đường chéo

Đa giác có 12 cạnh, số đường chéo là : \({{12\left( {12 - 3} \right)} \over 2} = 54\)đường chéo.

Các bài cùng chủ đề