Câu 7 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Dùng dấu “<, >, ≥, ≤” để so sánh m và n nếu:

a. m – n = 2

b. m – n = 0

c. n – m = 3

Giải:

a. Ta có:

m – n = 2 ⇒ m = n + 2            (1)

0 < 2 ⇒ 0 + n < 2 + n ⇒ n < n + 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: n < m

b. Ta có:

m – n = 0 ⇒ m ≥ n hoặc m ≤ n (3)

c. Ta có:

n – m = 3 ⇒ n = m + 3

0 < 3 ⇒ 0 + m < 3 + m ⇒ m < m + 3    (4)

Từ (3) và (4) suy ra: m < n

Các bài cùng chủ đề