Câu 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình

\(\sqrt x  + 1 = 2\sqrt { - x} \)là ∅ ?

Giải:

Tập nghiệm của phương trình \(\sqrt x  + 1 = 2\sqrt { - x} \) là ∅ vì :

- Nếu x = 0 thì hai vế có giá trị khác nhau.

- Nếu x < 0 thì \(\sqrt x \) không xác định vì số âm không có căn bậc hai.

- Nếu x > 0 thì \(\sqrt { - x} \) không xác định vì số âm không có căn bậc hai.

Các bài cùng chủ đề