Câu 70 trang 60 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Với các giá trị nào của x thì:

a. \)\left| {2x - 3} \right| = 2x - 3\)

b. \(\left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x\)

Giải:

a. Ta có:

\(\eqalign{  & \left| {2x - 3} \right| = 2x - 3 \Rightarrow 2x - 3 \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x \ge 3 \Leftrightarrow x \ge 1,5 \cr} \)

Vậy với x ≥ 1,5 thì \(\left| {2x - 3} \right| = 2x - 3\)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & \left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x \Rightarrow 5x - 4 < 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x < 4 \Leftrightarrow x < 0,8 \cr} \)

Vậy với x < 0,8 thì \(\left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x\)