Câu 72 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho a > b, chứng tỏ

a. \(3a + 5 > 3b + 2\)

b. \(2 - 4a < 3 - 4b\)

Giải:

a. Ta có:  \(a > b \Leftrightarrow 3a > 3b \Leftrightarrow 3a + 5 > 3b + 5\) (1)

Mặt khác: 3b + 5 > 3b + 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 3a + 5 > 3b + 2

b. Ta có: \(a > b \Leftrightarrow  - 4a <  - 4b \Leftrightarrow 3 - 4a < 3 - 4b\) (1)

Mặt khác: \(2 - 4a < 3 - 4a\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2 – 4a < 3 – 4b