Câu 79 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết:

a. \(\widehat A = {110^0}\)

b. \(\widehat A - \widehat B = {20^0}\)

Giải:

                        

a. Tứ giác ABCD là hình bình hành.

\( \Rightarrow \widehat C = \widehat A = {110^0}\) (tính chất hình bình hành)

\(\widehat A + \widehat B = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\( \Rightarrow \widehat B = {180^0} - \widehat A = {180^0} - {110^0} = {70^0}\)

\(\widehat D = \widehat B = {70^0}\) (tính chất hình bình hành)

b. Tứ giác ABCD là hình bình hành

\( \Rightarrow \widehat A = \widehat B = {180^0}\) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

\(\widehat A - \widehat B = {20^0}\) (gt)

Suy ra: \(2\widehat A = {200^0} \Rightarrow \widehat A = {100^0}\)

            \(\widehat C = \widehat A = {100^0}\) ( tính chất hình bình hành)

            \(\widehat B = \widehat A - {20^0} = {100^0} - {20^0} = {80^0}\)

            \(\widehat D = \widehat B = {80^0}\) (tính chất hình bình hành)

Các bài cùng chủ đề