Câu 8 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102).

a. Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

b. Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không ?

c. Các điểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng hay không ?

d. Câu hỏi tương tự câu b, c đối với các điểm A, B, G và H.

 

Giải:

(hình 102 trang 133 sbt)

a. Các cặp mặt phẳng song song với nhau:

mp(EFGH) và mp(ABCG)

mp(ABFE) và mp(CDHG)

mp(ADHE) và mp(BCGF)

b. Các điểm D, H, G và C cùng thuộc mặt phẳng (CDHG)

c. Các điểm D, H, G và F không cùng thuộc một mặt phẳng

d. Các điểm A, B, G và H cùng thuộc mp(ABGH)

Các bài cùng chủ đề