Câu 8 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:

a. Nếu m > n thì m – n > 0

b. Nếu m – n > 0 thì m > n

Giải:

a. Ta có: m > n ⇒ m + (-n) > n + (-n)

                              ⇒ m – n > n – n ⇒ m – n > 0

b. Ta có: m – n > 0 ⇒ m – n + n > 0 + n  ⇒ m > n

Các bài cùng chủ đề