Câu 8 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Chứng minh rằng phương trình \(x + \left| x \right| = 0\) nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

Giải:

Ta có: x ≤ 0 ⇒ \(\left| x \right| =  - x\)

Suy ra: \(x + \left| x \right| = x - x = 0\)

Vậy phương trình  \(x + \left| x \right| = 0\) nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

Các bài cùng chủ đề