Câu 80 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành ?

                                                                         

Giải:

Tứ giác ABCD là hình bình hành vì AB // BC và AD = BC

Tứ giác IKMN là hình bình hành vì có

\(\widehat I = \widehat M = {70^0},\widehat K = \widehat N = {110^0}\).

Các bài cùng chủ đề