Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

“Năm gian nhà nhỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe"

                     (Nguyễn Khuyến)

 

Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:

Vần

âm đầu

b

r

l

m

th

tr

ươt

 

 

rượt

lướt

thướt

mướt

mượt

thượt

trượt

ươc

 

bước

rước

lược

 

thước

trước