Chính tả Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a."s" hoặc "x"                                       b. "ut" hoặc "uc"

- say sưa                                               - chúc mừng

- xay lúa                                                - chăm chút

- xông lên                                              - lụt lội

- dòng sông                                           - lục lọi


Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s

-       sói, sẻ, sứa, sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, (con) sam, sò, sao biển sên, thạch sùng...

b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau:

-     Co lại: rút (ngắn thời gian)...

-     Dùng xẻng lấy đất, đá, cát: xúc (cát)...

-     Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu (trâu bò) húc (nhau)...