Chính tả: Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Viết tên những vật trong tranh 

a) Có chữ “l” hoặc “n”:

(1)   - chiếc lá                  (3) - cuộn len

(2)   - quả na                 (4) - cái nón lá

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

5  - cái tủ                        7 - cửa sổ

6  - khúc gỗ                     8 - con muỗi

 

Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

-     (nặng, lặng): lặng lẽ, nặng nề.

-     (no, lo): lo lắng, đói no.

-      (đổ, đỗ): thi đỗ, đổ rác.

-     (giả, giã): giả vờ, giã gạo.