Bài 4. THỰC HÀNH TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐl VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Bài 5. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC