ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

Bài 16: Thực hành : Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 25: Thực hành : Sự chuyển động của các dòng biển trong Đại dương