Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín