Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)