Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam