Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân