2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000