Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và íặp lại

Click tại đây để nghe:


a) What did you do on your summer holiday, Peter?

Bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình vậy Peter?

I went on a trip with my family.

Mình đã đi du lịch cùng với gia đình mình.

b)  Where did you go?                 Bạn đã đi đâu?

I went to Ha Long Bay.           Mình đỡ đi vịnh Hợ Long.

c)  What was the trip like?           Chuyến đi dã thế nào?

It was really nice.                   Nó thật sự tốt đẹp.

d)  What about you? Where did you go?

Còn bạn thì sao? Bợn đã đi đâu? i went to Ho Chi Minh City.

Mình đã đi Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ và đọc.

Click tại đây để nghe:

G) Where did you go on holiday? Bợn đỡ đi đởu vào kỳ nghỉ? I went to Ha Long Bay.   Tôi đã đi vịnh Hạ Long.

b)  Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Phu Quoc Island.         Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

c; Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hoi An Ancient Town. Tôi đã đi phố cổ Hội An.

 Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hue Imperial City      Tôi đã đi cố đô Huế.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về kỳ nghỉ của bạn.

Where were you on holiday?             Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was ...                                        Tôi đã...

Where did you go?                             Địa chỉ của bạn là gì?

I went to...                                       Tôi đã đi đến...

What was the trip like? It was...

Chuyến đi đó thế nào? Nó

4. Nghe và nói

Click tại đây để nghe:

1.c      2.d         3.b        4.a

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

Tom: I was at the seaside.

Mai: Where did you go?

Tom: I went to Ha Long Bay

 2. Mai: What's that?

Quan: It's a photo of my trip last summer.

Mai: Where did you go, Quan?

Quan: I went to Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

Linda: I went to Ha Noi.

Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Nam: I went to Ho Chi Minh City.

Mai: Did you have a good time?

Nam: Yes, I did

5. Đọc và nối

1- c Bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái/vừa qua?

Tôi đã ở tại bờ biển.

2-d Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

3-a Bạn đã làm gì?

Tôi đã đi bằng một chuyến đi thuyền.

3 - e Chuyến đi đã thế nào?

Nó tuyệt vời.

4 - b Đó là gì?

Đó là một tấm ảnh của chuyến du lịch của tôi.

6. Chúng ta cùng chơi

Tìm một người nào đó mà...

Tìm một người nào đó mà đã đi đến bờ biển vào năm ngoái.