Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 

a) What will you do this weekend?

Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?

I think my family and I will go for a picnic.

Mình nghĩ gio đình mình và mình sè đi dỡ ngoợi.

Great! That will be a lot of fun.

Thật tuyệt! Điều đó sẽ rốt vui.

b) What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

Còn bạn thì sao Tony? Bạn sẽ ở dởu vào thứ Bảy?

I think I'll be in the mountains.

Mình nghĩ mình sẽ ở trên núi.

c)  What about you, Phong? Where will you be?

Còn bạn thì sao Phong? Bạn sẽ ở đâu?

I'll be at home.

Mình sẽ ở nhà.

d) At home? Why?

Ở nhà ư? Tợi sao?

Because I have to study.

Bởi vì mình phải học. 

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a.  Where will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

I think I'll be in the countryside.

Mình nghĩ mình sẽ ở miền quê.  

b. Where will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

I think I'll be on the beach.

Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

c. Where will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

I think I'll be at school

Mình nghĩ mình sẻ ở trường.

.Vhere will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? think I'll be by the sea.

Mình nghĩ mình sẽ gần biển

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn sè ở đâu vào cuối tuần này.

Wnere will you be this weekend?

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

I think I'll be...

Tôi nghĩ tôi sẽ

4. Nghe và đánh dấu chọn 

Click tại đây để nghe:

1.c        2. a    3. b

Audio script Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It's Saturday.

Mai: Oh, I think I'll be at the seaside.

2  Nam: Do you want to go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It'll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That'll be a lot of fun.

1. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes

Phong: I don't know. Maybe I'll be in the countryside.

5. Đọc và nối

1 -c

Bọn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

 

Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà.

2-d

Mai sẽ ở đâu vào ngày mai?

 

Cô ấy sẽ ở trên bãi biển.

3 - a

Phong sẽ ở đâu vào tuần tới?

 

Cậu ấy sẽ ở trên núi.

4-b

Peter và Linda sẻ ở đâu vào tháng tới?

 

Họ sẽ ở gần biển.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

 

Where will you be?

Where will you be next weekend,

In the mountains or the countryside?

I think I'll be in the mountains.

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần tới, Trên núi hay miền quê?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi.

Where will you be tomorrow,

At the seaside or at school?

I think I'll be at the seaside.

Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai,

Ở bãi biển hay ở trường?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở bởi biển.

Where will you be next year,

In Viet Nam or England?

I think I'll be in England.

Bạn sẽ ở đâu vào năm tới, ở Việt Nam hay ở nước Anh?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở nước Anh.