Lesson Five: Skill Time! Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to a color and a toy. Say the words.

2. Read and listen to the poem.

Click here to listen


Script:

My Favorite …

What's my favorite toy.

My favorite one of all?

Is it my train? Is it my car?

No, it's my yellow ball.

What's my favorite color?

You may like it, too.

Is its green? Is it red?

No, it's the color blue.

Nam, age 7.

Dịch:

Sở thích của tôi…

Đồ chơi yêu thích của tôi là gì

Đồ yêu thích nhất trong tất cả?

Đây là tàu của tôi sao? Đây là ô tô của tôi sao?

Không, đó là bóng màu vàng.

Màu sắc yêu thích của tôi là gì?

Bạn cũng có thể thích nó

Nó màu xanh lá cây sao? Hay màu đỏ?

Không, nó màu xanh nước biển.

Nam, 7 tuổi.

3. Read again and write.

 

Hướng dẫn:

My favorite toy is a ball.

My favorite color is blue.