Lesson Five: Skills Time! Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to parts of the body. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

Hi, I'm Lam.

Let's make a paper lion!

1. Color the face, the body. the legs, and the paws.

2. Cut out the body. Now cut the face.

3. Fold the face.

4. Cut out the legs and paws. Fold the legs.

5. Glue the paws on the legs. Glue the legs on the body.

6. Look! It's a lion.

Dịch:

Xin chào, tôi là Lâm

Hãy làm một con sư tử giấy!

1. Màu sắc của mặt, thân, chân và bàn chân có vuốt.

2. Cắt phần thân. Bây giờ cắt mặt

3. Gấp mặt lại.

4. Cắt chân và phần vuốt. Gấp chân lại

5. Gắn móng vuốt vào chân bằng keo. Gắn chân vào thân bằng keo

6. Nhìn đây! Đó là một con sư tử.

3. Read again. Number the pictures in the correct order.

Hướng dẫn:

Theo thứ tự: 2-1-3