Lesson Five: Skills Time! Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to the jobs. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

script:

My name's Mai. I'm seven. This is my family.

This is my dad. He's a pilot.

This is my mom. She's a teacher.

This is my grandpa. He's a doctor.

This is me with my brother. His name's Son.

We're a happy family.

Dịch:

Tôi tên là Mai. Tôi 7 tuổi. Đây là gia đình của tôi.

Đây là bố của tôi. Bố là một phi công.

Đây là mẹ của tôi.

Mẹ là giáo viên.

Đây là ông của tôi. Ông là một bác sĩ.

Đây là tôi và anh trai tôi. Anh ấy tên là Sơn.

Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

3. Read again. write Yes or No.

1. Is Mai seven? Yes

2. Is Dad a firefighter? ___

3. Is Mom a teacher? ___

4. Is Grandpa a farmer? ___

Hướng dẫn:

2. Is Dad a firefighter? _No__

3. Is Mom a teacher? _Yes__

4. Is Grandpa a farmer? __No_