Lesson Five: Skills Time! Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Point to the boy's family. Say the family words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

Hi, I'm Vinh. Look at my photos of my family at the pool.

1. Can you see my sister's teddy bear? She can't find it.

2. Let's find it!

3. Is it in  the pool? No, it isn't.

4.Is it on the chair? No, it isn't.

5. Is it under the slide?

6. There it is! She's happy now.

Dịch:

Xin chào, tôi là Vinh. Hãy nhìn vào bức ảnh này của gia đình tôi trong hồ.

1. Bạn có nhìn thấy con gấu teddy của chị gái tôi không? Chị ấy không tìm thấy nó.

2. Hãy tìm nó!

3. Nó ở trong hồ bơi sao? Không, nó không phải.

4. Nó có ở trên ghế không? Không, không phải!

5. Nó ở dưới cầu trượt phải không?

6. Nó đây! Bây giờ chị ấy rất hạnh phúc

3. Read again. Write T(true) or F(false)

1. The family is at the pool. T

2. It is Vinh's teddy bear. ___

3. The teddy bear is in the pool. ___

4. Vinh's sister is happy now. ___

Hướng dẫn:

2. It is Vinh's teddy bear. _F__

3. The teddy bear is in the pool. _F__

4. Vinh's sister is happy now. _T__