Lesson Five: Skills Time! Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to the rooms. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

My apartment

My name's Linh. This is a photo of my family in our apartment. We are in the living room.

Here is the dining room. It is little, but the table is big.

There are three bedrooms. The big bedroom is for my mom and dad.

This is my bedroom.

Look, you can see my favorite tree.

Can you see my brother in a photo?

Dịch:

Căn hộ của tôi

Tôi tên là Linh. Đây là bức tranh về gia đình tôi trong căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi đang ở phòng khách.

Đây là phòng ăn. Nó nhỏ, nhưng bàn lớn.

Có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ lớn cho bố và mẹ tôi.

Đây là phòng của tôi.

Nhìn xem, bạn có thể nhìn thấy cây yêu thích của tôi.

Bạn có nhìn thấy anh cỏa tôi trong bức ảnh không?

3. Read again and write.

bedroom / apartment / livingroom / dining room

1. There are photos of Linh's apartment.

2. The family is in the _____.

3. The _____ is little.

4. One ___ is big.

Hướng dẫn:

2. living room

3. dining room

4. bedroom