Lesson Four: Phonics Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen 

Script:

shoes: đôi giày

sheep: cừu

fish: cá

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

Shirley's shoes are red,

Her T-shirt is blue.

She has a toy sheep,

And a toy fish, too.

The sheep is white,

The fish is blue.

Shirley wants to play,

With me and with you.

Dịch:

Đôi giày của Shirley màu đỏ,

Áo phông của cô ấy màu xanh da trời,

Cô ấy có con cừu đồ chơi,

Và cũng có con cá đồ chơi.

Con cừu màu trắng,

Con cá màu xanh da trời.

Shirley muốn chơi

Với tôi và với bạn.

3. Read the chant again. Circle the sh sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

2. salon

3. hand

4. shoes